Statut Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc".

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia są Witaszyce
Stowarzyszenie może powoływać koła, działające wewnątrz stowarzyszenia na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia, bez posiadania odrębnej osobowości prawnej.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

§4

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów

§7

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

ROZDZIAŁ II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§8

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
skupienie wokół idei Stowarzyszenia możliwie największej ilości miłośników i sympatyków 
współpraca z podmiotami społeczno-gospodarczymi regionu 
wzmacnianie więzi mieszkańców Witaszyc , pielęgnowanie tradycji 
dbanie o stan ekologii, ochrona środowiska i przyrody inspirowanie działalności na rzecz ładu i porządku 
poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych „Ziemi Witaszyckiej" oraz jej promocja 
wspieranie rozwoju ekonomicznego Witaszyc 
przeciwdziałanie bezrobociu 
działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa 
poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu 
upowszechnianie wiedzy o historii Witaszyc 
działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 
działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców 
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
prowadzenie działalności humanitarnej przez pomoc na rzecz osób niepełno- sprawnych - w tym organizowanie różnych form działania i aktywacji udzielanie pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej np. dzieci ze środowisk patologii społecznej, samotne matki, bezdomni, bezrobotni
pozyskiwanie darczyńców dla realizacji zadań i celów Stowarzyszenia 
wspieranie różnorodnych akcji i poczynań podejmowanych przez inne Stowarzyszenia oraz organizacje i instytucje 
udział członków Stowarzyszenia w organach przedstawicielskich, samorządowych oraz we władzach państwowych i innych organizacjach społecznych 
współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju regionu 
wyrażanie swej opinii na forum publicznym i w środkach masowego przekazu w sprawach dotyczących środowiska 
współpraca z samorządami lokalnymi i ich organami 
reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów, instytucji oraz innych podmiotów 
inspirowanie działalności na rzecz doradztwa i pomocy członkom Stowarzyszenia

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
kształtowanie właściwego stosunku do środowiska , szerzenie idei ochrony środowiska oraz propagowanie ochrony środowiska 
inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ekologii, ochrony środowiska i przyrody 
zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu 
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów-i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska 
kształtowanie właściwego stosunku do szeroko pój ętej< kultury fizycznej, rekreacji oraz szerzenie zrozumienia potrzeby dbania o sprawność fizyczną oraz organizacja imprez o powyższym charakterze 
inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi 
przekazywanie projektów odpowiednim władzom , instytucjom społecznym i organom administracji z zakresu działania Stowarzyszenia 
tworzenie ośrodków wspierania rozwoju przedsiębiorczości 
tworzenie funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych ( poręczeniowych ) 
organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 
gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu 
działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień , albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie 
organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia 
ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia 
współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i innymi stowarzyszeniami regionu i z zagranicy 
inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Witaszycach 
inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem 
propagowanie turystycznych walorów regionu 
działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych 
informowanie opinii publicznej o podejmowaniu działań i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw 
gromadzenie środków finansowych i ich wydatkowanie na realizację swoich celów statutowych 
współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia 
doradztwo, pomoc prawną oraz szkolenia 
występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych i administracji publicznej

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
- rzeczywistych 
- wspierających 
- uczestników 
- honorowych

§11 
Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności lokalnej 
Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa pisemna deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia

§12

Członek rzeczywisty ma prawo: 
czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia 
podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu 
zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 
legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia

§13 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia 
Członek wspierający posiada wyłącznie głos doradczy.

§14 
Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia 
Członkom uczestnikom przysługuj ą prawa i obowiązki członka rzeczywistego poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym 
Członków uczestników Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu

§15 
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia 
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie 
Członkom honorowym przysługuj ą prawa i obowiązki członka rzeczywistego. poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym 
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich

§16

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń Członek rzeczywisty zobowiązany jest do : 
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia 
aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia 
regularnego opłacania składek członkowskich

§17

1. Członków rzeczywistych S towarzyszenia przyjmuj e Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu 
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów

§18

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi

§19

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie :
pisemnej rezygnacji członka 
skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech kolejnych terminów 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych 
śmierci członka 
rozwiązania się Stowarzyszenia 
z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu

§20

Członkostwo wspierające ustaje w razie: 
rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia 
skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu 
utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym 
rozwiązania się Stowarzyszenia

§21

Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna lub kierownictwa szkoły , przyjętej przez Zarząd

§22

Członkostwo honorowe ustaje w razie : 
dobrowolnego zrzeczenia się tej godności 
pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania 
rozwiązania się Stowarzyszenia

§23

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§24

Władzami Stowarzyszenia są: 
Walne Zebranie 
Zarząd 
Komisja Rewizyjna 
Sąd Koleżeński

§25 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata 
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania 
Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo 
W przypadku rezygnacji lub śmierci członka władz Stowarzyszenia uzupełnia skład osobowy władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków w liczbie osób nie większej niż 1/3 składu.

WALNE ZEBRANIE 

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
powoływanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania 
uchwalanie porządku obrad 
nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego 
podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń 
uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia 
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu 
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej 
powoływanie władz Stowarzyszenia 
ustalanie wysokości składek 
uzupełnianie składu osobowego władz Stowarzyszenia 
podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu 
decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia 
Walne Zebranie powinno odbywać się przynajmniej raz w roku 
O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia Członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem, informując jednocześnie o porządku obrad 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: 
w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 
w drugim terminie po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych 
Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie

§27 
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie Uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia
Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie 
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku 
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których . zostało zwołane.

ZARZĄD 

§28 
Zarząd składa się z 5-7osób wybranych przez Walne Zebranie 
Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika 
Uchwały Zarządu zapadaj ą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej Y-i liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa W r

§29

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Posiedzenia zarządu odbywaj ą się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa

§30

Do kompetencji Zarządu należy : 
realizowanie uchwał Walnego-Zebrania 
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania 
zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań 
podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków 
składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu 
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn 
zawieranie umów łub upoważnienie do ich zawierania 
ustanowienie pełnomocników Stowarzyszenia 
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 
powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych 
wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie 
oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają 2 członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes

KOMISJA REWIZYJNA 

§31 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza 
Upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach Stowarzyszenia 
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 
przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia 
występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień 
sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego azie równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego zebrania Zebrania z wnioskiem'o absolutorium dla ustępującego Zarządu

§33

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie

SĄD KOLEŻEŃSKI 

§34 
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 
Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia

§35 
Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie a posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący lub jego Zastępca 
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadach równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony a także prawa do odwołania się od orzeczenia

§36

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy : 
rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu 
rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, oraz pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia 
składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem

§37

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne : 
upomnienie 
nagana 
zawieszenie w prawach członkowskich 
wykluczenie ze Stowarzyszenia

§38

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

§39

Szczegółowy tryb i zasadę działania Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego regulamin

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§40

Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze

§41

Na fundusze Stowarzyszenia składają się : 
wpisowe i wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających 
dotacje, zapisy, darowizny i spadki 
wpływy z działalności statutowej 
wpływy z innych źródeł

§42

Środki pieniężne niezależnie od źródła pochodzenia są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym

§43

Składki członkowskie winny być wpłacane do końca każdego kwartału Przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacaj ą składki wg zasad określonych przez Zarząd

§44

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub V-ce Prezesa

§45

Majątek i fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§46 
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów członków Stowarzyszenia 
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej 
ROZDZIAŁ VII 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§47 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego Postanowienia Sądu Rejestrowego 
Komitet założycielski w terminie 30 dni od zawiadomienia przez Sąd Rejonowy o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru Stowarzyszeń, zwoła pierwsze Walne Zebranie członków w celu wyboru władz Stowarzyszenia.