Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc
jest organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa w Witaszycach, siedzibą Stowarzyszenia jest pałac, w którym mieści się hotel Pałac Witaszyce, a tuż obok jedyne w Polsce Muzeum Wojen Napoleońskich.

Witaszyce LOGO Pałac w Witaszycach

Celami Stowarzyszenia są między innymi:
- skupienie wokół idei Stowarzyszenia możliwie największej ilości miłośników i sympatyków,
- współpraca z podmiotami społeczno-gospodarczymi regionu,
- wzmacnianie więzi mieszkańców Witaszyc, pielęgnowanie tradycji,
- poprawa warunków estetycznych i krajobrazowych "Ziemi Witaszyckiej" oraz jej promocja,
- wspieranie rozwoju ekonomicznego Witaszyc,
- upowszechnianie wiedzy o historii Witaszyc,
- współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju regionu,
- współpraca z samorządami lokalnymi i ich organami.

Komitet założycielski:
Mieczysław Waszak
Ryszard Woś
Jerzy Baranowski
Roman Fic
Marian Sikorski
Antoni Ulatowski
Jan Tyczewski