Jubileusz 15 - lecia Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc w dniu 9 grudnia 2003 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.  8 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 15-lecia działalności.

Zapraszamy do przeglądania profilu Stowarzyszenia na Facebooku.


Uroczystość otworzyła Aniela Kuberka – prezes zarządu, która przywitała członków i gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie.


„Dzień dobry Państwu!
W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc witam serdecznie wszystkich przybyłych na naszą uroczystość jubileuszową.
Jest mi niezmiernie miło, że przyjęliście Państwo zaproszenie na wspólne świętowanie jubileuszu.
Witam gorąco przybyłych na nasze święto szanownych gości:
1. Pana Jana Grześka – radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a zarazem Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego,
2. Panią Lidię Czechak – Starostę Powiatu Jarocińskiego,
3. Pana Bartosza Walczaka –Zastępcę Burmistrza Jarocina,
4. Ks. Piotra Nowaka – proboszcza naszej parafii,
5. Panów: Tadeusza Kuberkę i Ireneusza Lamprechta radnych Rady Miejskiej,
6. Pana Rafała Trybka – sołtysa Witaszyc,
7. Pana Jarosława Łukasiewicza – Dyrektora Zespołu Szkół w Witaszycach,
8. Pana Mirosława Kościelnego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej,
9. Pana Tadeusza Kałmuckiego Przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów,
10. Pana Dariusza Chodorowskiego Prezesa Witaszyckiego Klubu Sportowego
11. Pana Stefana Osiałkowskiego – Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
12. Panią Krystynę Jarecką przedstawiciela Firmy Martin Bauer Polska,
13. Panią Agnieszkę Borkiewicz – Dyrektora Biblioteki Publicznej, a zarazem radną Rady Powiatu,
14. Pana Sebastiana Plutę – Dyrektora Muzeum Regionalnego,
15. Panią Aurelię Chylińską – właścicielkę obiektu, w którym dziś świętujemy nasz jubileusz,
16. Państwo Ewelinę i Jarosława Jakubowskich,
17. Pana Pawła Majchera,     
18. Pana Bolesława Matyska,
19. Panią Jolantę Paluszkiewicz,    
20. Pana Sławomira Zaworskiego,
21. Państwa Zofię i Gerarda Kulińskich, Elżbietę i Marcina Pierzchalskich,
Magdalenę i Marka Szymanowskich wyróżnionych w konkursie „Piękne Witaszyce”.
Szanowni Goście, Szanowni Członkowie – Drogie Koleżanki i Koledzy
Jestem ogromnie wzruszona, że przypadło mi w udziale wystąpienie przed Państwem z okazji 15- lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, tym bardziej, że od niedawna pełnię funkcję prezesa zarządu, na okres przejściowy.
Szanowni Państwo!
Każdy jubileusz jest świętem niezwykłym, skłania do wspomnień, refleksji, dokonania analizy dotychczasowych osiągnięć oraz podejmowania celów programowych. O kierunku działań Stowarzyszenia zdecydują członkowie podczas Walnego Zebrania w miesiącu marcu. Do tego okresu, Zarząd będzie realizował zadania wynikające z celów statutowych.
Jubileusz nasz obchodzimy w przeddzień 15 rocznicy wpisania naszej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
W miesiącu lutym br. minęło 15 lat, jak grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc. Inicjatorem powołania stowarzyszenia był śp. Mieczysław Waszak, który kierował organizacją od jej powstania do Jego śmierci. Pragnę w tym miejscu podziękować członkom założycielom - Panom: Jerzemu Baranowskiemu, Romanowi Ficowi, Marianowi Sikorskiemu, Janowi Tyczewskiemu, Antoniemu Ulatowskiemu i Ryszardowi Wosiowi za podjęcie inicjatywy utworzenia stowarzyszenia, w którym wielu z nas odnalazło swoje miejsce. Bardzo dziękuję!
W miesiącu kwietniu 2003 r. na Walnym Zebraniu wybrano władze stowarzyszenia, opracowano statut, stosowne regulaminy i wystąpiono o rejestrację organizacji. Głównym celem stowarzyszenia było m.in. dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, zapewnienie dzieciom wypoczynku letniego, organizacja czasu wolnego, prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, kultywowanie tradycji lokalnej, a także ochrona zdrowia mieszkańców.
Stowarzyszenie zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działalność na wielu płaszczyznach, dla całej społeczności lokalnej, we wszystkich grupach wiekowych.
Z naszą działalnością można się zapoznać z wydanych publikacji na pięcio i dziesięciolecie stowarzyszenia, kronik, folderów oraz zapisów na stronie internetowej, a także publikacji jubileuszowej, którą Państwo dzisiaj otrzymacie, dzięki środkom uzyskanym z Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego, za co serdecznie dziękuję.
Swoje wystąpienie ograniczę więc do krótkiego przeglądu wydarzeń w naszym stowarzyszeniu.
Troska o dobro dzieci zawsze była nadrzędnym celem działalności stowarzyszenia.
Od powstania stowarzyszenia po chwilę obecną, co roku organizowane są półkolonie letnie, których program jest bardzo bogaty. Organizacja półkolonii była możliwa dzięki środkom pozyskanym od darczyńców, dotacjom z Gminy Jarocin, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bankom. Każdorazowo korzystaliśmy z bazy lokalowej tut. szkoły, pomocy dyrekcji i nauczycieli.
W pierwszym pięcioleciu swojej działalności stowarzyszenie organizowało gwiazdkę dla dzieci, przygotowywano około 700 paczek, sfinansowanych przez darczyńców – osoby prywatne. Inicjatorem zorganizowania gwiazdki w przedszkolu, szkole i gimnazjum był Marian Sikorski.
Dla zapewnienia aktywnego wypoczynku od 10 lat organizowana jest impreza sportowa „Polska Biega”. Początkowo bieg skierowany był tylko do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W kolejnych latach poszerzono kategorie o bieg ulicami Witaszyc adresowany do gimnazjalistów i osób dorosłych. Stowarzyszenie było współorganizatorem biegów, a od pięciu lat prowadzi imprezę przy współudziale rady sołeckiej i Zespołu Szkół. Od paru lat oprócz biegów jedną z kategorii jest marsz z kijkami, w którym głównie biorą udział seniorzy. Impreza biegowa stała się imprezą powszechną dla całego społeczeństwa Witaszyc. Nie udałoby się zorganizować tej imprezy bez środków z funduszu sołeckiego, dotacji Gminy Jarocin, licznych wpłat gotówkowych i rzeczowych od lokalnych przedsiębiorców, jak również fachowej pomocy przy obsłudze ze strony dyrekcji i nauczycieli miejscowej szkoły, druhów OSP, służby medycznej Przychodni „Wita-Med.” oraz licznej grupy wolontariuszy.
Od pięciu lat w okresie ferii zimowych organizowany jest Memoriał im. Mieczysława Waszaka w halowej piłce nożnej. W memoriale biorą udział zespoły dziecięce, młodzików i osób dorosłych z Witaszyc, sąsiednich wsi i z poza gminy Jarocin.
Przez wszystkie lata Stowarzyszenie organizowało wycieczki rowerowe wielopokoleniowe do okolicznych gmin, śladami kolejki wąskotorowej do Mamot, rajdu gwiaździstego do Robakowa, do miejsc pamięci w Dobrzycy, szlakiem nadwarciańskim do Lutyni n/Wartą, uczestniczono też w rajdach rady sołeckiej Witaszyc i Mieszkowa, jarocińskich bibliotekarzy i innych organizacji. W roku bieżącym w ramach projektu „Cudze chwalicie…” zorganizowanych zostało pięć wycieczek: do Książa Wlkp. (udział w rekonstrukcji zdarzeń z okazji 170 rocznicy Wiosny Ludów”), do Tarzec, do Wilkowyi i Łuszczanowa, do Lutyni w gminie Dobrzyca, do Potarzycy. Podczas wycieczek oddano hołd przed pomnikami i grobami poległych w obronie ojczyzny, wymieniono doświadczenia z lokalnymi organizacjami. Ogółem w wycieczkach uczestniczyło 270 osób, przejechano blisko 200 kilometrów.
We współpracy z Klubem Dyskusyjnym przy naszej Bibliotece zorganizowano wycieczkę do Lądu, Zagórowa, Pyzdr, uczestniczono w prelekcjach prozdrowotnych oraz w spotkaniach z historykami, twórcami, podróżnikami i kolekcjonerami.
Od pięciu lat stowarzyszenie aplikuje o środki na realizacje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach którego prowadzona jest gimnastyka dla kobiet, zajęcia na basenie dla mężczyzn, sportowe pikniki integracyjne, marsze z kijkami , wycieczki rowerowe po okolicy, biesiady przy ognisku, warsztaty rękodzielnicze, wieczory andrzejkowe i karnawałowe. W roku bieżącym zorganizowano wyjazd na termy do Uniejowa. Pozyskano dodatkowe środki z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na gimnastykę ogólnousprawniającą dla osób starszych i niepełnosprawnych. W imieniu uczestników zajęć składam Panu Igorowi Armonowi serdeczne podziękowania.
Uczestniczki projektu wykonały ozdoby wielkanocne i przekazały je na kiermasz dobroczynny zorganizowany przez Zespół Szkół w Witaszycach, a podczas kiermaszu prowadziły zajęcia z dziećmi.
Jednym z bardzo ważnych dla środowiska wydarzeń kulturalnych było utworzenie Izby Tradycji Ziemi Witaszyckiej. 27 lutego 2015 r. ze środków pozyskanych w ramach inicjatywy lokalnej, nakładem 10.600,00 zł zaadoptowano jedno z pomieszczeń biblioteki na ten cel. W Izbie zorganizowano kilka wystaw m.in. Witaszyce w dawnej fotografii, o kolejce wąskotorowej oraz Cukrowni i Rafinerii Witaszyce. Tak sobie myślę, że śp. Mieczysław Waszak, który zabiegał o utworzenie takiej izby, by pielęgnować tradycje i upowszechniać wiedzę o historii Witaszyc, jak mawiał „naszej małej ojczyzny”, gdzieś tam w górze, cieszy się, że Jego marzenie się spełniło.
W tym samym roku, w ramach obchodów Roku Jarocińskich Kolejarzy, dzięki wsparciu Gminy Jarocin – środków funduszu sołeckiego nakręcono film o wąskotorówce i wydano album. Premiera filmu „Nostalgia za ciuchcią” odbyła się 6 grudnia 2015 r. w spichlerzu Pana Tomasza Klauzy, który współpracuje z naszą organizacją w obchodach wielu wydarzeń historycznych.
Było to wzruszające spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy wąskotorówki oraz zaproszeni goście z Zagórowa – docelowego miejsca przejazdu kolejki.
Stowarzyszenie wydało szereg publikacji, głównie autorstwa śp. Mieczysława Waszaka, m.in. „Witaszyce wczoraj i dziś,”, album „Witaszyce w dawnej fotografii”, „Klechdy Witaszyckie”, wspomniany wcześniej film i album „Nostalgia za ciuchcią” foldery okolicznościowe o różnej tematyce.
(publikacje te są wyłożone przy scenie).
Członkowie zwiedzili Spichlerz Polskiego Rocka, Planetarium w Potarzycy, uczestniczyli w wystawach, brali udział w spektaklach teatralnych, w koncertach i seansach filmowych.
Ocalić od zapomnienia - to hasło, które przyświecało uczestnikom projektu „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie” przy porządkowaniu grobów mieszkańców Witaszyc poległych za ojczyznę.
10 listopada br. w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oddano hołd poległym mieszkańcom Witaszyc: złożono wiązanki kwiatów i odśpiewano hymn przy pomnikach na miejscowych cmentarzach oraz na Skwerze Kazimierza Barwickiego.
O tych wszystkich wydarzeniach przeczytacie Państwo szerzej w wydanej publikacji.
Przedstawiając pokrótce wydarzenia z naszej 15 – letniej działalności pragnę podkreślić, że były to lata ciężkiej pracy członków zarządu oraz licznych wolontariuszy. Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. Składam Zarządowi i wszystkim wolontariuszom słowa uznania i gorące podziękowania za ich trud i wysiłek.
Realizacja statutowych zadań i projektów stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy z lokalnymi samorządami, spółkami, radą sołecką, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, spółdzielniami, bankami, przedsiębiorcami i lokalnymi organizacjami. Pragnę w tym miejscu, w imieniu całego Zarządu i członków wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy nas wspierali i przekazuję serdeczne podziękowania.
Dziękuję dyrekcji i pracownikom biblioteki w Jarocinie i Witaszycach za możliwość korzystania z pomieszczeń biblioteki na posiedzenia Zarządu, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, zaproszenia na koncerty, spektakle teatralne oraz za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego Jubileuszu.
Szczególnie ciepłe podziękowania kieruję do uczestników projektu „Żyjmy zdrowiej ….”. Stworzyliście drogie Koleżanki i Koledzy jedną wielką rodzinę, cudowną atmosferę podczas zajęć i spotkań, jesteście otwarci na wszelkie wyzwania, dzięki czemu jako Zarząd stowarzyszenia czujemy, że nasze działania mają sens. Raduje się serce, że tylu z Was wstąpiło w szeregi naszego Stowarzyszenia i aktywnie włącza się do pracy. Gorąco Wam dziękuję!!!
Na koniec podziękowania kieruję do członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej za energię włożoną w realizację wyznaczonych celów statutowych, zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz koleżeńską atmosferę podczas spotkań. Jestem dumna, że wspólnie udało się nam tak wiele osiągnąć.
Zachęcam wszystkich członków do aktywnego włączania się w działalność stowarzyszenia, bo jak powiedział nasz słynny rodak – Ojciec Św. Jan Paweł II „Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.
Niech te słowa będą przesłanką do dalszych, owocnych działań na najbliższe lata dla dobra wszystkich mieszkańców Witaszyc.
Życzę Wszystkim Gościom i członkom Stowarzyszenia spełnienia życiowych planów, satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej i działalności społecznej oraz spokojnych, pełnych radości dni!
O dalsze prowadzenie uroczystości jubileuszowej proszę Kolegę Ryszarda Jacka - zasłużonego, długoletniego Wiceprezesa Stowarzyszenia,
Dziękuję za uwagę”.

Wiceprezes Stowarzyszenia przejął prowadzenie uroczystości jubileuszowej i udzielił głosu zaproszonym gościom i członkom. Zaproszeni goście złożyli członkom stowarzyszenia gratulacje, dyplomy, listy gratulacyjne i okazjonalne upominki oraz życzenia owocnej działalności na dalsze lata. Występujący podkreślali, jak ważną rolę pełni Stowarzyszenie na rzecz lokalnej społeczności i deklarowali wsparcie oraz pomoc w realizacji zadań statutowych.

Zarząd stowarzyszenia podziękował organom samorządowym, spółdzielniom, bankom, instytucjom, przedsiębiorcom za współpracę i wspieranie ich działalności oraz wręczył okazjonalne statuetki, a także dyplomy. Wyróżnił również członków z najdłuższym stażem w organizacji.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Adam Pawlicki – Burmistrz Jarocina
2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
3. Robert Kaźmierczak Zastępca Burmistrza Jarocina
4. Jan Grzesiek Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie
5. Stefan Osiałkowski Prezes Gminnej Spółdzielni w Jarocinie
6. Rafał Trybek Sołtys Witaszyc
7. Tomasz Klauza
8. Aurelia Chylińska
9. Robert Cieślak - Jarocińska Agencja Rozwoju
10. Martin Bauer Polska Sp. z o.o.
11. Agnieszka Borkiewicz - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie
12. Sebastian Pluta - Muzeum Regionalnego w Jarocinie
13. Igor Armon – Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie
14. Ewelina i Jarosław Jakubowscy REJ
15. Mirosław Kościelny - OSP Witaszyce
16. Jarosław Łukasiewicz – Zespół Szkół w Witaszycach
17. Sławomir Zaworski – wolontariusz imprezy sportowej „Polska biega”
18. Andrzej Siliński – DROBUD S.A.
19. Marian Sikorski
20. Jan Tyczewski
21. Anna Waszak
22. Krystyna Głodek
23. Bernardyna Kałmucka
24. Wiesław Kuliński
25. Krzysztof Fic
26. Tadeusz Kuberka
27. Maria Baranowska
28. Ewa Smółka
29. Aleksander Szczepański
30. Elżbieta Czaplińska-Spychał i Stanisław Spychał
31. Tadeusz Polanowski
32. Jan Stechliński
33. Jerzy Baranowski
34. Sylwia Wyduba – Drańczuk
35. Roman Fic
36. Przemysław Hendler
37. Ryszard Jacek
38. Aniela Kuberka
39. Tadeusz Kałmucki
40. Grzegorz Kasprowiak
41. Paweł Majcher
42. Henryk Waszak
43. Zofia Waszak
44. Ryszard Woś

Jubileusz uświetnił występ chóru "Wieczni Młodzi" pod dyrekcją Pana Zbigniewa Obary, który dla uczestników jubileuszu wykonał na skrzypcach „Czardasza”. Był też tort urodzinowy.
W kolejnym punkcie jubileuszowego spotkania prezes zarządu wręczyła legitymacje członkowskie nowym członkom, którzy przystąpili do Stowarzyszenia.
Na zakończenie uroczystości jubileuszowych Zarząd złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił na wspólny obiad.


Jubileusz upłynął w miłej atmosferze, był okazją do wspomnień, refleksji i dyskusji nad dalszymi kierunkami działalności Stowarzyszenia.

W naszej Galerii publikujemy fotografie z tego wydarzenia.